Statut


Fundacji„Po zdrowie do natury”
z siedzibą w Kamiannej
– tekst jednolity
uwzględniający zmianę dokonaną uchwałą nr 3/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1


Fundacja „Po zdrowie do natury” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona przez
Renatę Stelmach, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 czerwca
2016 roku przed notariuszem Katarzyną Celewicz w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu,
Repertorium A numer 794/2016, na czas nieograniczony, działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491);
2) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.);
3) innych, właściwych przepisów prawa polskiego;
4) niniejszego Statutu.


§2

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić
  działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy
  z instytucjami innych krajów.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja jest podmiotem praw i obowiązków oraz posiada zdolność do nabywania praw
  i zaciągania zobowiązań w granicach obowiązującego prawa.
 4. Siedzibą Fundacji jest Kamianna.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia oraz inne organy państwowe,
  jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie.
 7. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
 8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
  działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te
  formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
  przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację
  celów statutowych.
 10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Rozpoczęcie prowadzenia przez Fundację
  działalności gospodarczej wymaga uprzedniego podjęcia przez Radę Fundacji stosownej uchwały
  i uzyskania wpisu w stosownym rejestrze publicznym.

§3

 1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się
do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji


§5


Celem Fundacji jest:
1) promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego
odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia
i zapobiegania chorobom dietozależnym;
2) działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia
i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia;
3) działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania
i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie;
4) profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji;
5) działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
8) działania zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej w regionie;
9) działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo
produkcji żywności;
10) działalność skierowana na ochronę środowiska naturalnego, w tym zwiększanie świadomości
społeczeństwa w tym zakresie;
11) propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej;
12) prowadzenie edukacji ekologicznej;
13) promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i
różnorodności kulturowej;
14) wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej;
15) integracja kobiet i działania na rzecz wyrównywania szans;
16) podnoszenie świadomości społecznej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
17) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
18) promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego wsi i regionu;
19) upowszechnianie oraz promocja przedsiębiorczości;
20) przeprowadzanie badań naukowych, w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
21) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
22) promowanie regionalnych artystów;
23) działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
24) działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie zdrowia, edukacji i nauki,
kultury i sztuki, sportu i turystyki, ekologii, ochrony środowiska;
25) budowanie i promowanie lokalnej marki, w tym wprowadzanie godła dla produktów, usług i inicjatyw cennych lokalnie.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
statutowej pożytku publicznego w zakresie:
1) zwrotnego lub bezzwrotnego finansowania lub dofinansowania wszelkich inicjatyw, zgodnych
z celami Fundacji;
2) współpracy z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za
granicą w zakresie realizacji celów Fundacji;
3) upowszechniania wiedzy i najnowszych osiągnięć w zakresie profilaktyki antynowotworowej,
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
4) organizowania oraz finansowania placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych bądź
ośrodków dydaktycznych realizujących działania zbieżne z celami statutowymi Fundacji;
5) tworzenia i współudziału w opracowaniu programów rozwoju lokalnego
i regionalnego;
6) prowadzenia oraz finansowania seminariów, sympozjów, konferencji, kursów, szkoleń, wystaw
i innych imprez w dziedzinach objętych celami działania Fundacji;
7) prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji;
8) udziału w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej i
kulinarnej, ekologicznej, ochrony środowiska;
9) organizowania wycieczek, wyjazdów pilotażowych, wycieczek objazdowych, degustacji,
wczasów i obozów tematycznych;
10) tworzenia i udziału w tworzeniu polskich szlaków kulinarnych i turystycznych;
11) organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
12) organizowania imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.;
13) prowadzenia stron, serwisów, portali i witryn internetowych;
14) prowadzenia ośrodków realizujących cele fundacji;
15) wspierania finansowego i rzeczowego osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy
zgodne z celami Fundacji;
16) pracy na rzecz środowiska lokalnego;
17) realizacji programów i działań propagujących rozwój sportu i turystyki czynnej, oraz tworzenia
infrastruktury w rejonach o bogatych walorach krajobrazowych, turystycznych i słabo
rozwiniętej infrastrukturze;
18) prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
19) prowadzenia biura Fundacji;

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji decyzji o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację
działalności gospodarczej:
1) zakres (przedmiot) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zostanie
wyodrębniony i nie będzie się pokrywał z zakresem (przedmiotem) odpłatnej działalności
pożytku publicznego;
2) wszelkie zyski, dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będą w całości
przeznaczane przez Fundację na działalność statutową Fundacji;
3) zarówno odpłatna działalność pożytku publicznego, nieodpłatna działalność pożytku
publicznego oraz działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację zostanie rachunkowo
wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej
z tych działalności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów o rachunkowości.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji


§7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, z czego 1.000,00 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności, przyznany Fundacji przez Fundatora Renatę Stelmach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji dnia 10 czerwca 2016 roku, który stanowi wkład pieniężny Fundatora.
 2. Majątek fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długo i krótkoterminowych, w papierach wartościowych, w zakupach majątku ruchomego i nieruchomego.

§8

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1) krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów lub innych przysporzeń majątkowych;
  2) dotacji i subwencji oraz grantów;
  3) zbiórek i imprez publicznych;
  4) loterii, aukcji;
  5) dochodów z majątku Fundacji;
  6) udziałów w zyskach osób prawnych;
  7) odsetek bankowych;
  8) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
  9) nawiązek i świadczeń zasądzonych przez sąd;
  10) odpłatnej działalności statutowej;
  11) działalności gospodarczej;
  12) innych aktywów i praw majątkowych;
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.

§9Majątek Fundacji przeznacza się na realizację wszystkich zadań statutowych oraz na pokrycie kosztów
jej utrzymania.


§10

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację
  wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe,
  nieruchomości i mienie ruchome oraz inne prawa majątkowe.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenia
  o przyjęciu spadku wprost tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest,
  że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
  równowartość 10 000 Euro – bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza
  operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane.


Rozdział IV
Organy Fundacji


§11

 1. Organami Fundacji są:
  1) Rada Fundacji
  2) Zarząd
 2. O posiedzeniach Zarządu i Rady muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie ww. organów. Powiadomienie powinno nastąpić pisemnie (listem poleconym) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna).
 3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.


Rada Fundacji
§12

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 15 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§13

 1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora
  albo na wniosek Zarządu zgłoszony pisemnie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
  Rady Fundacji lub w razi jego nieobecności osoby przez niego wskazanej spośród członków Rady
  Fundacji.
 5. W sprawach dotyczących wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd
  Fundacji zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł (słownie:
  dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy każdorazowo przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 7. O terminie posiedzenia Rady Fundacji muszą być powiadomieni pisemnie (listem poleconym) albo
  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna) wszyscy
  członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 8. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
  1) z chwilą odwołania przez Fundatora;
  2) z chwilą doręczenia Radzie Fundacji, pisemnego oświadczenia członka Rady Fundacji o
  rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji;
  3) w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4) w przypadku podjęcia przez członka Rady Fundacji działań niezgodnych z treścią niniejszego
  Statutu,
  5) w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Rady Fundacji i/lub Regulaminu
  marki lokalnej;
  6) w przypadku nieprzestrzegania postanowień zawartych w aktach wewnętrznych Fundacji;
  7) w przypadku niewykonywania obowiązków Członka Rady przez okres dłuższy aniżeli miesiąc;
  8) z chwilą Jego śmierci.
 9. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji, w przypadkach określonych w §13 ust. 8 pkt 4-7
  Statutu, stwierdza Rada Fundacji w drodze stosownej uchwały. Członek Rady Fundacji, którego
  mandat ma zostać wygaszony jest wyłączony od głosowania nad tą uchwałą.
  10.Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, zwrot
  uzasadnionych kosztów.O przyznaniu zwrotu kosztów decyduje Prezes Zarządu Fundacji. Od decyzji
  Prezesa Zarządu Fundacji odwołanie przysługuje do Zarządu Fundacji w terminie 3 (słownie: trzech)
  dni od dnia poinformowania członka Rady o decyzji Prezesa Zarządu.
 10. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić członka Rady Fundacji do przeprowadzenia
  określonej czynności.
 11. Członek Rady nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji. W przypadku
  powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby
  w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Fundacji, sposób odbywania posiedzeń, podejmowanie
  uchwał, sposób sporządzania protokołu z posiedzeń, obowiązki i prawa członków Rady Fundacji
  określa Regulamin Rady Fundacji.
 13. Regulamin Rady Fundacji może również określać zasady, w tym tryb podejmowania przez Radę
  Fundacji uchwał w trybie korespondencyjnym, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość. W przypadku głosowania w trybie korespondencyjnym, w tym
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymóg dotyczący
  zachowania quorum, o którym mowa w §13 ust. 4 i §13 ust. 5 uznaje się za spełniony w przypadku
  gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały
  poddanej pod głosowanie.
 14. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest każdorazowo protokół.
 15. Obsługę administracyjno- techniczną posiedzeń Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
 16. Rada Fundacji, dla celów związanych z realizacją swoich statutowych zadań, jest uprawniona do
  korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz pozostałej infrastruktury należącej do Fundacji.

§14

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1) ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom
  Zarządu absolutorium;
  2) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
  3) wytyczanie wraz z Zarządem głównych kierunków działalności Fundacji oraz zatwierdzanie
  planów działania Fundacji;
  4) wydawanie opinii o zmianie statutu Fundacji;
  5) wydawanie opinii o połączeniu z inną Fundacją;
  6) wydawanie opinii o likwidacji Fundacji;
  7) uchwalanie Regulaminu działania Rady Fundacji, dokonywanie zmian w jego treści, uchylenie;
  8) uchwalanie Regulaminu marki lokalnej Fundacji, dokonywanie zmian w jego treści, uchylenie;
  9) nadzór nad działalnością Fundacji;
  10) powoływanie Kapituły Honorowej Fundacji jako organu doradczego Fundacji;
  11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  12) przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji, odznak i medali honorowych;
  13) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez poszczególnych członków
  Zarządu Fundacji;
  14) ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Fundacji z tytułu realizacji
  umów, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 15 Statutu oraz ewentualnych nagród z tego tytułu;
  15) zawieranie, rozwiązywanie oraz zmiana umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  z członkami Zarządu Fundacji, na podstawie których pełnią Oni swoje funkcje;
  16) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązań
  do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
  złotych 00/100);
  17) wydawanie zaleceń i opinii Zarządowi Fundacji w sprawach związanych ze strategią działania,
  bieżącą działalnością i/lub majątkiem Fundacji.
 2. Do zawierania, rozwiązywania oraz zmiany umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  z członkami Zarządu Fundacji, na podstawie których pełnią Oni swoje funkcje uprawniony jest
  Przewodniczący Rady Fundacji albo powołany przez Radę Fundacji pełnomocnik.
 3. Zalecenia i/lub opnie wydawane przez Radę Fundacji nie są dla Zarządu wiążące.
 4. W sprawach, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 17 Rada Fundacji wydaje pisemne opinie na żądanie
  Prezesa Zarządu Fundacji. Rada Fundacji, w regulaminie działania Fundacji, określi tryb wydawania
  pisemnych opinii na żądanie Prezesa Zarządu Fundacji, mając na względzie aby otrzymanie opinii
  przez Zarząd Fundacji nastąpiło w czasie umożliwiającym temu organowi zapoznanie się z jej treścią
  przed podjęciem decyzji, dotyczącej spraw objętych przedmiotem opinii.
 5. W sprawach dotyczących stosunków pracy łączących Fundację i członków Zarządu Fundacji oraz
  w sporach z nimi, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik
  wyznaczony przez Radę Fundacji.

Zarząd Fundacji
§15

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco-wykonawczym i składa się od 1 do 3 osób.
 2. Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 3. Pozostałych Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator, po zasięgnięciu opinii członków Rady
  Fundacji.
 4. Prezes Zarządu Fundacji może być również powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji
  z grona osób wskazanych przez Fundatora. Wskazanie przez Fundatora musi mieć formę
  oświadczenia woli z poświadczonym notarialnie podpisem.
 5. Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
 6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
 7. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
  1) z chwilą odwołania go przez Radę Fundacji;
  2) z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji pisma
  o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji;
  3) w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4) z chwilą Jego śmierci.
 8. Fundator może być członkiem Zarządu.
 9. Rada Fundacji może postanowić o tym, iż członkowie Zarządu Fundacji będą pełnić swoje funkcje
  odpłatnie.
 10. Szczegółowe zasady działania Zarządu Fundacji, w tym podział kompetencji pomiędzy
  poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu Fundacji.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracę Zarządu koordynuje
  Prezes Zarządu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2) realizacja celów statutowych;
  3) sporządzanie planów działania Fundacji oraz przedkładanie Radzie Fundacji rocznych
  sprawozdań z działalności Fundacji (w tym finansowych);
  4) uchwalanie, zmiana oraz uchylanie: regulaminupracyZarządu oraz regulaminów pracy
  obowiązujących inne osoby zatrudnione w Fundacji;
  5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
  organów;
  6) sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji;
  7) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  8) zapewnienie Radzie Fundacji warunków niezbędnychdo wykonywania powierzonych jej
  obowiązków;
  9) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i zapisów;
  10) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem
  postanowień §14 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 15 Statutu;
  11) wnioskowanie do Fundatora o zmianę statutu;
  12) wnioskowanie do Fundatora o połączenie z inną fundacją;
  13) wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

§17

 1. Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 3, podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie
  uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co
  najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu. W przypadku
  równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa
  Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę uzasadnionych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
  roku.
 3. Prezes Zarządu może zadecydować o podjęciu przez Zarząd określonej uchwały w trybie
  korespondencyjnym, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość. Uchwały podejmowane w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały i dacie granicznej, do upływu której są uprawnieni do
  oddania głosu (za/przeciw uchwale lub wstrzymującego się). W przypadku głosowania w trybie
  korespondencyjnym, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość wymóg dotyczący zachowania quorum, o którym mowa w §17 ust. 1 uznaje się za
  spełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu mieli możliwość zapoznania się z treścią
  projektu uchwały poddanego pod głosowanie.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
  zadań Zarządu Fundacji.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes
  Zarządu przesyłając informację o terminie pisemnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 7. Zarząd co roku, do dnia 15 kwietnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
  sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji
§18

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach, w tym w sprawach
  majątkowych, których wartość nie przekracza lub jest równa 10 000 złotych uprawniony jest Prezes
  Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych, których wartość
  przekracza 10 000 złotych uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem
  Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§19

 1. Decyzje w sprawie :
  1) wprowadzenia zmian w niniejszym Statucie, w tym również zmian w zakresie celów Fundacji;
  2) połączenia Fundacji z inną fundacją;
  3) likwidacji Fundacji;
 • podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 1. W razie śmierci Fundatora, kompetencje do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w §19
  ust. 1 Statutu przysługują Radzie Fundacji.

§20

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji, Likwidator przekazuje organizacji społecznej
  realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.